Hoppa till innehåll

Resevillkor

Bokning av resa

Du bokar din resa på tel: 0495 – 340 60.

Onlinebokning är öppen dygnet runt! Efter bokning Till alla resenärer skickas en bokningsbekräftelse med bankgiroinbetalnings nummer. På bekräftelsen anges avgångsplats och tid.

Anmälningsavgiften betalas normalt inom 15 dagar och slutbetalning senast 21 dagar före avresa om inte annat anges, (Gäller flerdagarsresor och vissa endagsresor – ej shopping.)

Öppet köp Gäller 10 dagar efter bokning, dock senast 30 dagar innan avresa. Därefter är den bindande

VI RESERVERAR OSS FÖR TRYCKFEL OCH ÄNDRINGAR I PROGRAMMET.

Bra att veta vid 1-dagarsresor!

Anmälan till resa bör göras i god tid före avresa, men ring gärna även senare. Har vi platser kvar är ni välkomna!

Arrangören har rätt att inställa resa om inte tillräckligt antal (25) är anmälda. Meddelande härom sker senast två dagar före avresa när det gäller endagsresor.

Arrangören förbehåller sig rätten till vissa ändringar angående resväg och pris samt reserverar sig för eventuella tryckfel.

Priset på resan, vad som ingår i resans pris inklusive lagstadgad moms på resor, angives under varje resmål.

Grupper om fler än 10 personer erhåller 5% rabatt om resan bokas senast 14 dagar före avresa.

Platsbeställning i bussen medges på endagsresor vid behov. Först till kvarn gäller

Avgångstiden och platsen för hämtning meddelas vid bokning eller senare.

Angivna hemkomsttider är cirkatider.

Arrangören ansvarar ej för resenärens resgods mm. Den egna hemförsäkringen gäller vid eventuella missöden angående detta. Varje resa utförs med gällande garantier och tillstånd. I övrigt gäller allmänna resevillkor antagna mellan Svenska resebyråföreningen (SRF) och Researrangörsföreningen i Sverige (RIS) efter överläggningar med Konsument Ombudsmannen (KO).

Särskilda resevillkor

Anmälan: Anmälningsavgiften är 1000:-/person om inget annat anges.
Betalning ska ske senast det datum som finns angivet på inbetalningskortet ( senast 10 dagar efter bokning ), annars är din bokning inte bindande.

Avbeställning: Bussresor: 100:-/person vid avbeställning tidigare än 30 dagar före avresa. Flygresor: 500:-/person vid avbeställning tidigare än 60 dagar före avresa. Övriga avbeställningsregler och kostnader, se paragraf 3.1 Allmänna Resevillkor.

Avbeställningsskydd: 2-4 dagsresor 100:-, 5 dagar och uppåt 200:-, resmål.

Barnrabatt: Se respektive resa.

OBS ! Barnrabatten gäller ej teaterbiljett, flygresor och resor med särskilda barnpriser.

Bekräftelse/Resebevis: Utsändes med inbetalningsinformation eller faktura

Enkelrumstillägg: Kan uttagas av resenär som beställt plats i dubbelrum om rumspartner ej kan ordnas.

Reklamationer: Vi hoppas att du inte ska finna anledning till klagomål. Fel och brister ska omgående anmälas till reseledaren, så att denne har möjlighet att avhjälpa felet. Klagomål till researrangören ska ske skriftligen senast 10 dagar efter avslutad resa.

Flyg: Stavningen av ditt namn på flygbiljetten måste vara densamma som i ditt pass. Vid namnändring, ändring av stavning eller överlåtelse tar vi ut den kostnad flygbolaget tar ut. Vi reserverar oss för ändringar av flygtider, flygskatt och flygbolag.

Genomförande av resa: Inställande av dagsresor på grund av för få resenärer meddelas resenären senast två dagar före avresa. På 2- och 3-dagarsresor meddelas senast tio dagar före avresan, längre resor senast 14 dagar före avresan. Resa genomförs vid minst 20 anmälda.

Grupp: Ring för mer information.

Avbokningskostnader och expeditionsavgift

200:-/person vid avbeställning tidigare än 30 dagar före avresa för ordinarie resor. För resor som innehåller flyg, teater eller andra biljetter är avgiften 1000:-/person vid avbeställning mer än 30 dagar före avresa. Vid avbokning vid mindre än 30 dagar, se allmänna resevillkor på vår hemsida.

Resenärens rätt att överlåta avtalet

4.1 Resenären får överlåta avtalet till någon som uppfyller alla villkor för att få delta i resan. Ett sådant villkor kan t ex vara att transportföretag eller annan som arrangören har anlitat enligt gällande regler skall godta byte av resenär. Resenären måste i skälig tid före avresan underrätta arrangören eller återförsäljaren om överlåtelsen.

4.2 När avtalet har överlåtits är överlåtaren och förvärvaren solidariskt ansvariga gentemot arrangören eller återförsäljaren för vad som återstår att betala för resan och för extra kostnader, dock högst 200 kronor, som kan uppkomma på grund av överlåtelsen. ombokningskostnad 100:-.

Arrangörens ändringar före avresan och inställande av resan

5.1 Arrangörens rätt att ändra avtalsvillkoren.

Arrangören får ändra avtalsvillkoren till resenärens nackdel endast om det framgår tydligt av avtalet att detta får ske. Reserveras för ändringar i programmet. Priset kan höjas till följd av valutakursändringar, ändrade flygpriser och ändrade skatter, tullar och andra allmänna avgifter. Priserna är satta valutakursdag 2007-12-01, vid ändring räknas mot läget denna dag.

5.2 Resenärens rätt att frånträda avtalet.

Resenären får frånträda avtalet, om arrangören förklarar att han inte kommer att fullgöra vad han åtagit sig och avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för resenären. Resenären får också frånträda avtalet om avtalsvillkoren ändras väsentligt till hans nackdel. Om arrangören avser att bryta avtalet eller om han vill ändra avtalsvillkoren, skall han underrätta resenären snarast och därvid lämna besked om dennes rätt att frånträda avtalet enligt första stycket. Resenären skall inom skälig tid meddela arrangören eller återförsäljaren om han vill frånträda avtalet. Gör han inte det, förlorar han sin rätt att frånträda avtalet.

5.3 Resenärens rätt till ersättningsresa.

Frånträder resenären avtalet enligt punkt 5.2 har han rätt till en annan paketresa som är av likvärdig eller högre kvalitet, om arrangören eller återförsäljaren kan erbjuda detta. Om resenären godtar en sämre ersättningsresa har han rätt till ersättning för prisskillnaden.

Avstår resenären från sin rätt till ersättningsresa, eller kan en sådan resa inte erbjudas, skall

han snarast få tillbaka vad han har betalat enligt avtalet. Bestämmelserna i första och andra styckena gäller också om arrangören ställer in resan utan att resenären är skuld till det.

5.4 Resenärens rätt till skadestånd, arrangörens inställande av resan.

I sådana fall som avses i punkt 5.3 har resenären rätt till skadestånd från arrangören, om det är skäligt. Rätt till skadestånd på grund av att arrangören ställt in resan föreligger inte om arrangören visar:

Att färre personer än ett i avtalet angivet minimiantal anmält sig till resan och resenären senast 14 dagar före avresan skriftligen underrättats om att resan ställts in (vid resor med en varaktighet av högst 5 dagar gäller att resenären skall underrättas senast 10 dagar före avresan), inställande av resa meddelas muntligen, vid 1-dagarsresor senast 2 dagar före avresan, vid 2-3 dagars resor senast 7 dagar före och vid längre resor skriftligen senast 14 dagar före avresan, eller

Att resan inte kunnat genomföras på grund av ett hinder utanför arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denna inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Beror det på någon som arrangören har anlitat att resan har ställts in, är arrangören fri från skadeståndskrav enligt första stycket 2 endast om också den som han har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om orsaken är hänförlig till någon annan i ett tidigare led.

5.5 Ändring av priset

Inträffar kostnadsökningar för arrangören efter det att avtalet enligt 1.5 ovan blivit bindande för parterna, efter det att priserna satts enlig punkt 5.1, får arrangören höja priset för resan med ett belopp som motsvarar kostnadsökningarna om dessa beror på:

Ändringar i transportkostnader, eller

Ändringar i skatter, tullar eller avgifter avseende tjänster som ingår i resan, eller

Ändringar i växelkurser som påverkar arrangörens kostnader för resan.

Priset får höjas med ett belopp som motsvarar resenärens andel av den kostnadsökning som arrangören drabbas av för genomförandet av avtalet förutsatt att denna kostnadsökning är av sådant slag som anges i 1 -3 ovan i denna punkt. Om t ex en avgift enligt punkt 2 ovan ökar med 100 kronor för varje resenär får priset höjas med samma belopp. Om resenären så begär är researrangören skyldig att redovisa hur prishöjningen beräknats. Rätt till prishöjning enligt 1 och 3 ovan föreligger endast om kostnadsökning överstiger 60 kronor. Priset får inte höjas under de sista 20 dagarna före den avtalade avresedagen. Arrangören skall så snart som möjligt underrätta resenären om prisförändringarna. Resans pris skall sänkas om arrangörens kostnader tidigare än 20 dagar före den avtalade avresedagen, av samma skäl som ovan angivits, minskar. Vid kostnadsminskning enligt 1 och 3 ovan skall priset sänkas endast om kostnadsminskningen överstiger 60 kronor.

5.6 Arrangörens och resenärens rätt att frånträda avtalet vid ingripande händelser m.m.

Såväl arrangören som resenären har rätt att frånträda avtalet, om det efter det att avtalet blivit bindande för parterna enligt punkt 1.5 på eller i närheten av resmålet eller utefter den planerade färdvägen inträffar katastrof, krigshandling, generalstrejk eller annan ingripande händelse, som väsentligt påverkar resans genomförande eller förhållandena på resmålet vid den tidpunkt då resan skall genomföras. För att utreda om händelsen är av sådan allvarlig karaktär som ovan angivits skall sakkunniga svenska eller internationella myndigheter rådfrågas.

Arrangörens ändringar efter avresan, fel och brister.

6.1 Uteblivna prestationer.

Om efter avresan en väsentlig del av de avtalade tjänsterna inte kan tillhandahållas, skall arrangören ordna lämpliga ersättningsarrangemang utan extra kostnad för resenären. Kan ersättningsarrangemang inte ordnas eller avvisar resenären på godtagbara grunder sådana arrangemang, skall arrangören, om det är skäligt, utan extra kostnad för resenären tillhandahålla likvärdig transport tillbaka till platsen för avresan eller till någon annan ort som resenären godkänner. Innebär en förändring i avtalet enligt första eller andra stycket en försämring för resenären, är han, om det är skäligt, berättigad till prisavdrag och skadestånd.

6.2 Andra fel och brister

Vid andra fel i de avtalade tjänsterna än sådana som anges i 6.1 har resenären rätt till prisavdrag och skadestånd, om felet inte beror på honom. Resenären har inte rätt till skadestånd, om arrangören visar att felet beror på ett hinder utanför arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Om felet beror på någon som arrangören har anlitat, är arrangören fri från skadeståndsansvar enligt andra stycket om också den som han har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om felet beror på någon annan i ett tidigare led. Vid fel som har sin grund i omständigheter som beskrivs i andra eller tredje stycket skall arrangören genast ge resenären den hjälp som behövs.

6.3 Skadeståndets omfattning.

Skadestånd enligt dessa villkor omfattar förutom ersättning för ren förmögenhetsskada, ersättning för personskada och sakskada. Skador som omfattas av bestämmelserna i sjölagen (1994:1009), luftfartslagen (1957:297), järnvägstrafiklagen (1985:192) eller lagen (1985:193) om internationell järnvägstrafik ersätts enligt nämnda lagar i deras lydelse då skadan inträffade i stället för enligt dessa villkor. Arrangören är dock alltid skyldig att ersätta resenären för vad denne har rätt att fordra enligt de nämnda lagarna. Det åligger resenären att i möjligaste mån begränsa skadan.

Reklamation och avhjälpande

7.1 Resenären får inte åberopa fel i vad han har rätt att fordra till följd av avtalet, om han inte inom skälig tid efter det att han märkt eller bort märka felet underrättar arrangören eller återförsäljaren om felet. Detta bör om möjligt ske på resmålet. Reklamation skall ske direkt utan dröjsmål till färdledaren på resan.

7.2 Utan hinder av 7.1 får resenären åberopa fel, om arrangören eller återförsäljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder.

7.3 Om resenären framför klagomål som inte är obefogade, skall arrangören eller dennes lokale representant genast vidta åtgärder för att finna en lämplig lösning.

Resenärens ansvar under resan

8.1 Arrangörens anvisningar m.m.

Resenären är skyldig att följa de anvisningar för resans genomförande som lämnas av reseledaren eller av annan person som arrangören anlitar. Resenären är skyldig att respektera de ordningsregler som gäller för resan och för transporter, hotell etc. och uppträda så att medresenärer eller andra inte störs. Om resenären på ett väsentligt sätt bryter mot detta, kan arrangören häva avtalet.

8.2 Resenärens ansvar för skada.

Resenären är ansvarig för skada som denne vållar arrangören genom försummelse, t ex genom att inte följa lämnade anvisningar eller föreskrifter. Det åligger resenären att ersätta skada som är lagligen grundad gentemot någon som arrangören anlitar för att medverka vid resans genomförande.

8.3 Pass, visum, hälsobestämmelser m.m.

Innan avtal sluts skall arrangören eller återförsäljaren på lämpligt sätt informera resenären om sådana hälsobestämmelser som blir tillämpliga under resan samt, i den mån det har betydelse för resenären, om vad som gäller i fråga om pass och visum för medborgare i stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Resenären är dock själv ansvarig för att iaktta nödvändiga formaliteter för resans genomförande, som t ex innehav av giltigt pass, visum, vaccinationer, försäkring. Resenären är själv ansvarig för alla kostnader som uppkommer på grund av brister i nämnda formaliteter, t ex hemtransport i följd av avsaknad av pass, om inte bristerna orsakats av felaktig information från arrangören eller återförsäljaren. Är resenär ej svensk medborgare skall detta anmälas vid bokningstillfället.

8.4 Avvikande från arrangemanget.

Resenär som efter det att resan påbörjats avviker från arrangemanget är skyldig att meddela detta till arrangören eller till dennes representant. Resenären skall senast 24 timmar före av arrangören uppgiven återresetid kontakta denne för kontroll av uppgifter om hemresan.

Tvistlösning

Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet genom förhandlingar. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamations-nämnden eller av allmän domstol.

Resegaranti

Hjalmarssons Buss AB har ställt lagstadgad resegaranti till Kammarkollegiet. Vi förbehåller oss rätten att ändra hotell, färjor och resvägar om det skulle visa sig vara nödvändigt. Vi förbehåller oss rätten att inställa en resa som ej fått tillräckligt antal resenärer, minimiantal 25 personer. Vi reserverar oss för ändringar, vilka orsakas av händelser vi ej rår över. Vi reserverar oss för valutaförändringar

Kvarglömda effekter

Tänk på att kvarglömda effekter kan vara svåra att återfå. Vi har mycket begränsade resurser till efterlysning. Kostnader i samband med kvarglömda effekter betalas av resenären. Upphittade kvarglömda effekter sparas i en månad.

Dataskyddspolicy

Dataskyddspolicy

Vi vill att du som kund hos Hjalmarssons Buss ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Med denna Dataskyddspolicy beskriver vi hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med tillämplig lagstiftning. Läs nedan om hur vi hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. Skyddet är även lagreglerat i Personuppgiftslagen som ersätts av Dataskyddsförordningen (GDPR, General Data Protection Regulation) den 25 maj 2018.

Vill du kontakta oss gör du det på 0495 - 34060 , 57080 Virserum

Vilka personuppgifter kan vi fråga efter:

När du bokar en resa eller vid personlig kontakt med oss eller när du registrerar dig för nyhetsbrev mm samlar vi in personuppgifter som namn, adress, telefonnummer, e-post, kön och födelsedata. Har du önskemål om specialkost eller särskild information om ditt hälsotillstånd inför resan sparas dessa endast för att användas för att kunna fullgöra resan. Personuppgifterna lämnar du själv i samband med beställning av resa, beställning av broschyr eller nyhetsbrev, via telefon, via beställning hos våra återförsäljare eller vid besök hos oss.

Ändamål för personuppifter

Dina personuppgifter kommer att behandlas för att vi skall kunna fullgöra våra åtaganden i beställda resor samt hålla dig informerad om aktuella resor och liknande. Vissa personuppgifter kan även komma att behandlas för att vi skall kunna uppfylla förpliktelser enligt lagar, förordningar och för att hantera frågor och klagomål.

Utöver ovan nämnda ändamål kan uppgifterna komma att användas för att utgöra ett underlag för våra marknads- och kundanalyser, riskhantering och statistik för att kunna ge dig ett bättre reseerbjudande och bättre service.

Vi kan även komma att använda dina personuppgifter för att tillhandahålla olika erbjudanden om tjänster och/eller produkter från oss.

Genom att lämna uppgifter om ditt hälsotillstånd samtycker du till att vi behandlar denna personuppgift i syfte att tillhandahålla den resa, annan tjänst och/eller produkt som du beställt. Uppgifter om hälsotillstånd används aldrig för statistik, marknadsanalyser eller marknadsföring.

Hur länge sparas informationen?

Vi lagrar personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen ovan. Normalt lagrar vi dina personuppgifter i tre år från det att din senaste resa genomfördes eller från det att du haft kontakt med oss i övrigt. I vissa fall kan vi behöva lagra uppgifter under längre tid när det krävs av lag ( t ex bokföringslag) eller vid t ex reklamation.

Du kan när som helst avregistrera dig från marknadsföring genom att kontakta oss.

Vilka som kan komma att behandla personuppgifterna?

Dina personuppgifter behandlas av vår personal samt av våra samarbetspartners för systemtjänster och administrativa tjänster med vilka vi har avtal om personuppgifter, personuppgiftsbiträdesavtal.

Dina personuppgifter kan även komma att behandlas inom resebranschen, t ex av flygbolag, bussbolag, färjerederier, hotell och lokala samarbetspartners på resmålet. Endast nödvändig information lämnas vid varje sådant tillfälle.

Behandling av personuppgifter i länder utanför EU och EES

Beroende på var ditt resmål är beläget och vilka samarbetspartners som används kan dina personuppgifter komma att behandlas utanför EU och EES. Även om slutmålet för en resa är inom EU/EES kan t ex transportbolag och hotell vara baserade utanför EU/EES. Endast den information som behövs för genomförande av resan och andra tjänster lämnas till samarbetspartners.

Genom att lämna dina personuppgifter till oss godkänner du att vi behandlar personuppgifter utanför EU och EES och är medveten om att lagstiftning för skydd av personuppgifter kan vara lägre än inom EU och EES.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära rättning eller radering av dina personuppgifter. En sådan begäran görs skriftligen till oss. info@hjalmarssonsbuss.se Dina uppgifter kommer då att vara korrigerade eller raderade inom en månads tid. Om du har en aktuell resa som inte är genomförd eller avslutad, eller har en pågående reklamation eller liknande, kommer uppgifterna att raderas inom en månad efter resan/ärendet slutförts.

Vill du veta mer om Dataskyddsförordningen (GDPR)?

På datainspektionens webbplats, datainspektionen.se, finns mer information om dataskyddsförordningen (GDPR).

Allmänna resevillkor

För resan gäller Svenska resebyrå- och arrangörsföreningens (SRF) allmänna villkor överenskomna inom branschen den 28 juni 2018 och arrangörens särskilda villkor, som är angivna nedan.

Researrangören har rätt att tillämpa särskilda villkor som avviker från de allmänna, om tillämpningen av särskilda villkor är motiverade av resans speciella karaktär, speciella bestämmelser om transportsättet (såsom boknings- och försäljningsvillkor för reguljära flyg), avvikande inkvarteringsvillkor på grund av resans speciella karaktär eller speciella omständigheter på resmålet. De särskilda villkoren får inte strida mot lagen om paketresor till nackdel för resenären. De allmänna och särskilda villkoren är en del av avtalet.

1. Avtalet

Samtliga uppgifter på vår hemsida som rör din resa ingår i reseavtalet om inte annat avtalats. Kontakta oss om du inte har tillgång till hemsidan.

1.1 Avtalet blir bindande för parterna när arrangören
skriftligen bekräftat resenärens beställning om inte annat avtalats. Arrangören ska bekräfta resenärens beställning utan dröjsmål. Ångerrätt gäller inte vid avtal om paketresor. Avtalet blir bindande för parterna när arrangören har bekräftat resenärens beställning (bokningsbekräftelse) och resenären inom avtalad tid har betalat överenskommen anmälningsavgift enligt arrangörens anvisningar. Ingående av avtal om kreditköp, betalning mot faktura eller liknande med externt kreditinstitut, likställs i detta avseende med betalning.

1.2 Huvudresenär är den person i vars namn avtalet har träffats. Huvudresenären anges först i färdhandlingarna eller på annat tydligt sätt. Huvudresenären är betalningsansvarig enligt avtalet. Alla ändringar och eventuell avbeställning måste ske av huvudresenären. Undantag kan göras om huvudresenären blir allvarligt sjuk och inte kan genomföra ändringen eller avbokningen. Huvudresenären ansvarar för att förse arrangören med korrekta bokningsuppgifter för övriga resenärer som omfattas av avtalet. Eventuell återbetalning sker till huvudresenären. I de fall betalning har gjorts via ett externt kreditinstituts kassa/ check-out sker återbetalning enligt det externa kreditinstitutets instruktioner, vilket kan innebära att återbetalning görs till den som har gjort inbetalningen även om denne inte är huvudresenär.

1.3 Om resenären är under 18 år och reser utan målsman måste detta uppges vid bokningstillfället. Vissa resor kan kräva åldersgräns som kan vara högre än 18 år. Information lämnas vid bokningstillfället.

1.4 Tiderna för avresa och hemresa i bokningsbekräftelsen är preliminära. Arrangören ska snarast och om möjligt senast 20 dagar före avresan precisera de avgångstider som ska gälla för resan. För resor med reguljärt flyg kan avgångstider komma att ändras med kort varsel. Om ni behöver boka eget anslutningsflyg till er resa skall ni alltid välja att boka ombokningsbara biljetter. Det förekommer tidtabellsförändringar utanför Hjalmarssons Buss kontroll med kort varsel. Researrangören återbetalar inte kostnader för anslutningsflyg eller andra arrangemang som ligger i anslutning till paketresan vid sådana flygtidsändringar.

1.5 Arrangören ska lämna allmän information om vad som gäller i fråga om pass och visum.

1.6 Arrangören ska lämna allmän information om hälsobestämmelser för resmålet.

1.7 Anslutningsresa eller specialarrangemang ingår i paketreseavtalet endast om dessa bokats tillsammans och vid ett och samma tillfälle med de tjänster som ingår i paketresan eller om dessa sålts tillsammans med övriga tjänster för ett totalpris.

1.8 Eventuella önskemål eller särskilda tjänster på resenärens begäran ingår i avtalet endast om dessa uttryckligen bekräftats skriftligen av arrangören. Önskemål garanteras inte.

1.9 Resenären är skyldig att kontrollera bokningsbekräftelsen/resehandlingarna så snart de erhållits och att alla uppgifter stämmer inklusive att namn är rättstavade och överensstämmer med passet. Eventuella felaktigheter måste påtalas snarast. Arrangören förbehåller sig rätten att ta ut en avgift motsvarande den faktiska kostnaden för att rätta felaktiga uppgifter jämte en skälig ersättning för det merarbete som rättelsen medför. Om felaktighet beror på arrangören eller någon denne anlitat, ska rättelse ske utan kostnad för resenären.

1.10 Huvudresenären ska omgående meddela arrangören eventuella ändringar av adress, epost-adress, telefonnummer eller andra uppgifter av betydelse för arrangörens möjligheter att kontakta resenären.

1.11 För vissa resor krävs ett minsta deltagarantal för att resan ska kunna genomföras. Resenären ska i så fall få tydlig information om detta senast vid bokningstillfället. Information om minsta antal deltagare finns på vår hemsida, www.hjalmarssonsbuss.se

1.12 Om flygbiljetter är en del av paketresan, ska dessa användas i korrekt ordningsföljd. Resenären kan således inte använda endast en hemresebiljett när både tur och retur bokats eller endast en del av en flygsträcka. Utnyttjas inte biljetten från start, avbokas resterande delar.

1.13 Avtalad resa börjar alltid med utresan. Resenärer som inte utnyttjar delar av bokad resa eller av någon anledning infinner sig för sent på platsen där resan påbörjas förlorar rätten till resans alla delar och någon återbetalning sker ej.

1.14 En ombokning till annan resa eller annat avgångsdatum är att betrakta som en avbokning och en ny bokning.

2. PRIS OCH BETALNING

2.1 Priset ska anges på ett sådant sätt att hela resans pris tydligt framgår. Priset ska omfatta alla i avtalet ingående tjänster samt obligatoriska tillägg, skatter och avgifter.

2.2 Resenären ska betala resans pris senast vid den tidpunkt som framgår av avtalet. Tidpunkten beror på restyp och reslängd, var god se bokningsbekräftelse eller hemsidan.

2.3 Arrangören får i samband med bokningsbekräftelsen ta ut en första delbetalning (anmälningsavgift). Anmälningsavgiften ska vara skälig i förhållande till resans pris och omständigheterna i övrigt. Anmälningsavgiftens storlek beror på restyp och reslängd, var god se vår hemsida eller er bokningsbekräftelse. Anmälningsavgiften ska betalas tillsammans med kostnaden för eventuellt avbeställningsskydd.

2.4 Om resenären inte betalar resans pris i enlighet med avtalet har arrangören rätt att häva avtalet och ta ut skälig ersättning. Betalningen ska kunna styrkas före avresan.

2.5 Om inte annat uttryckligen framgår, är resans pris baserat på inkvartering för två personer i delat dubbelrum. Vid inkvartering för endast en person i dubbelrum eller större rum avsett för fler boende än en, har arrangören rätt att ta ut en tilläggsavgift. Tilläggsavgift tas ut även för inkvartering i enkelrum med hänsyn tagen till prisbilden hos respektive hotell.

2.6 Arrangören är vidare skyldig att informera resenären om eventuella kostnader som kan tillkomma.

3. RESENÄRENS RÄTT TILL AVBESTÄLLNING

3.1 Resenären har rätt att ändra avtalet om arrangören medger detta. Ändringar i avtalet kan medföra tillkommande kostnader för resenären från arrangören eller annan.

3.2 Resenären har rätt att avbeställa resa. Arrangören förbehåller sig rätten att begära ersättning av resenären för de kostnader som arrangören drabbas av till följd av avbeställningen. Arrangören kan uppställa skäliga standardiserade avbeställningsavgifter baserade på tidpunkten för avbeställningen. Om arrangören inte har uppställt några standardiserade avbeställningsavgifter, har arrangören rätt till en skälig avbeställningsavgift.

3.2.1 För endagars bussresa: Vid avbeställning tidigare än 14 dagar före avresan ska resenären betala anmälningsavgiften plus eventuell evenemangsbiljett som avbokningskostnad. Vid avbeställning därefter men tidigare än 48 timmar före avresan, ska resenären erlägga 50% av resans pris, dock lägst anmälningsavgiften plus eventuell evenemangsbiljett. Sker avbeställning mindre än 48 timmar eller mindre före avresan, ska resenären betala hela resans pris.

3.2.2 För bussresa 2 dagar eller mer: Vid avbeställning tidigare än 30 dagar före avresan ska resenären betala anmälningsavgiften plus eventuell evenemangsbiljett som avbokningskostnad. Vid avbeställning därefter men tidigare än 15 dagar före avresan, ska resenären erlägga 50% av resans pris, dock lägst anmälningsavgiften plus eventuell evenemangsbiljett. Sker avbeställning 14 dagar eller mindre före avresan, ska resenären betala hela resans pris.

3.2.3 För flygresa (flygbiljett ingår i resan): Vid avbeställning tidigare än 45 dagar före avresan ska resenären betala anmälningsavgiften plus eventuell evenemangsbiljett som avbokningskostnad. Vid avbeställning mellan 45 och 31 dagar före avresan, ska resenären erlägga 50% av resans pris. Sker avbeställning därefter, men tidigare än 15 dagar före avresan, ska resenären erlägga 75% av resans pris. Sker avbeställning inom 14 dagar före avresan, ska resenären betala hela resans pris.

3.2.4 Avbokning av anslutning, övernattning eller utflyktspaket följer huvudresans avbokningsregler.

3.3 Paketresor med reguljärt flyg är till viss del inte återbetalningsbara. Skatter och avgifter återbetalas aldrig.

3.4 Vårt frivilliga avbeställningsskydd via ERV kostar 6% av resans totalpris, dock minst 150 kr. Resenär som har träffat avtal om avbeställningsskydd har rätt att avbeställa resa enligt nedan. Vid fastställande av resans pris skall i resans pris inte inräknas vad resenären erlagt för avbeställningsskyddet. Vid avbeställning har resenären inte rätt att få tillbaka vad han betalat för avbeställningsskyddet.

3.4.1 Avbeställning får ske vid akut sjukdom eller dödsfall som drabbar dig, nära anhörig eller medresenär. Nära anhörig är make/maka/sambo/ registrerad partner, barn, styvbarn, fosterbarn, syskon, föräldrar, styvföräldrar, far-, mor- och svärföräldrar, barnbarn, svärson, svärdotter, svåger och svägerska. Sambors och registrerade partners föräldrar och syskon är i detta villkor att jämställa med svärföräldrar, svåger och svägerska.

3.4.2 Avbeställning får ske vid plötslig och oförutsedd händelse som medför att du rimligen inte kan genomföra den planerade resan t.ex. om beviljad semester dras in, om ditt hem drabbas av brand, översvämning eller inbrott eller om ditt husdjur drabbas av allvarlig sjukdom.

3.4.3 Villkoren för avbeställningen är att orsaken måste ha uppkommit efter att försäkringen tecknades. Du måste på ett godtagbart sätt kunna styrka orsaken till avbeställningen genom intyg utfärdat av ojävig läkare, polis, arbetsgivare, offentlig myndighet eller liknande. Intyget ska ange orsaken till avbeställningen. Kontakt med intygsgivaren ska ha tagits innan resan skulle ha påbörjats.

3.4.4 Vid avbeställning ska detta direkt meddelas Hjalmarssons Buss innan inbokad anslutning/resa påbörjats. Skadeanmälan ska sedan göras på ERV:s hemsida www.erv.se. Följande handlingar ska bifogas med anmälan: Resehandlingar, biljetter eller annan dokumentation som visar din andel av avbeställningskostnaderna. Intyg som styrker datum och orsak till avbeställningen. T.ex. läkarintyg, polisanmälan eller liknande. ERV ska utbetala ersättningen senast en månad efter du skickat in din skadeanmälan och gett de uppgifter/underlag som ERV behöver. Telefonnummer till ERV: 0771-456918.

*OBS! På alla teater- och evenemangsresor tillkommer kostnad för ej försålda biljetter vid alla om- och avbokningar oavsett orsak